24 Ocak 2008 Perşembe

Bu gün; "24 OCAK" kararlarının sene-i devriyesi münasebetiyle bütün ayrıntıları ve yazışma örnekleri "Aziz ve Necip" Türk Milleti'nin bilgi-ilgi ve dikkatlerine açıklanan "Türkiye'yi Dış Borçtan Kurtarma" öneri ve projesi ile ilgili olarak; (tarafıma intikal eden talepler soru, katkı ve yorumlar nedeniyle)
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Hazine Müsteşarlığı'ndan gelen "cevabi yazı" nın sureti aşağıda sunulmuştur.
"YORUMSUZ" olarak !...
Değerli ilgi ve bilgilerinize sunulur.

GALİP BARAN
ATATÜRK ve HABİTAT BAĞIMLISI
TÜRKİYE SEVDALISI
Bilinçolog


T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Tarih : 22.11.01 * 89387Sayı : HM.O.KAF.03. 03/
Konu : Galip BARAN’ın Başvurusuİlgi : 26.10.2001 tarih ve B.02.0.BHİ- 9933 sayılı yazınız.


BAŞBAKANLIK
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

İlgide kayıtlı yazınızla, yazınız ekinde yer alan Turgutreis Gönüllüleri Temsilcisi Galip BARAN tarafından gönderilen dilekçenin incelenerek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin tarafınıza gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu dilekçede “Türkiye’yi Dış Borç Yükünden Kurtarma” amaçlı bir kampanyanın Turgutreis Gönüllüleri tarafından başlatılmasının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Turgutreis Gönüllülerinin Temsilcisi olarak sözü edilen kampanya için “gönüllü vergi” olarak ilgilinin yapmak istediği katkı ve aktif olarak çalışma isteği takdir edilmesi gereken bir davranış olup halkımızın Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’na ve ülkenin sorunlarına sahip çıkma yönünde ne kadar bilinçli ve duyarlı hareket ettiğini göstermektedir.

Bununla beraber, 1050 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde gelir bütçesi altında yer alan 39.maddesinde “ Kanuna dayanmadıkça hiçbir vergi, resim (ve harç) salınamaz ve alınamaz, vergi resim (ve harçlara) ilişkin tarh ve toplama usulleri kanun ve tüzüklere göre düzenlenir. Genel Bütçe Kanunu her yıl vergi, resim (ve harçların) toplanmasına izin verir” ifadesi gereğince “gönüllü vergi” olarak bile adlandırılsa dış borç ödemeleri dahil herhangi bir kamu hizmetine karşılık olarak devlet aracılığıyla bağış ve yardım toplamak için yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Söz konusu yasal düzenlemenin yapılması halinde belli bir amaca yönelik olarak bağış ve yardımların toplanabilmesi mümkün olabilecektir.

Sivil toplum örgütlerinin kamuyu temsilen denetim ve izleme görevini de üstlendikleri dikkate alındığında: bu örgütlerin, kendi inisiyatifleri doğrultusunda başlatacakları kampanyaların kamu açıklarının azaltılması ve kamu tasarrufunun artışında toplumsal bir bilincin oluşturulması hususunda da yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

İMZA
M. Ferhat Emil
Müsteşar yardımcısı

Hiç yorum yok: