11 Ağustos 2010 Çarşamba

bu ses'e kulak verin; ve, "lütfen" beni dinleyin!...

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ…
Çevre, tüketim, trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda başlattığımız, insanı davranışlarını ve nedenlerini araştırdığımız, “okul dışı eğitim” olarak tanımladığımız, beni “her şeyi devletten bekleme alışkanlığı”ndan (bencillikten) kurtaran çalışmaları yaparken yaşam biçimim kökten değişti:
* “Yasa bağımlısı” oldum
* “Diğerkâm bir kişilik” edindim.
* “Yurdu ve milleti özden çok sevme ilkesi”ni özümsedim.
* “Bilinç Çağı”nda yaşadığımın ve kendimi tanımağa başladığımın ve bilinç konusunda uzmanlaştığımın (Bilinçolog olduğumun) farkına vardım.
* Edindiğim “tecrübi bilgi” ile işlevi aşağıda açıklanan Bilinç Üniversitesi’ni kurdum.
Bu çalışmaları yaparken, örneği ekte görülen “trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”ni geliştirdim.Bu projenin ilk ve orta öğretim okulları müfredat programına “uygulama dersi” olarak konulması için M. E. Bakanlığına başvurdum.
Yıllardır devam eden yoğun çabaların ürünü olan bu proje ciddiye alınmadı.M. E. B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve adı geçen Başkanlığın Eğitim-Öğretim ve Program Daire Başkanlığınca verilen karşılıklarda yetersiz ve tutarsız yanıtlar verildi. İpe un serildi.
Önceki yıllarda, benzer konularda gerek M. E. Bakanlığına gerekse bölgemizdeki M. Eğitim Müdürlüklerine yaptığımız başvurulara da, aynı şekilde ipe un serilerek cevaplar verildi. GELECEĞİN TÜRKİYESİ’ni inşa çalışmalarına katkıda bulunma çabalarımız engellendi…
07. 08. 2006 tarihinde, Muğla Valiliğine bilinç konusunda bir seminer düzenlemek için yaptığım başvuruya, İl M. E. Müdürü, böyle bir semineri verebilmem için bir “usta öğretici” belgesine sahip olmam gerektiği, ancak bunun kendisini açtığı şeklinde bir yanıt verdi. Konunun M. E. Bakanlığına iletilmesi için yaptığım başvuruya ise: “ Bilinç konusunda Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 07. 09. 2006 tarih ve 6386 sayılı yazılarıyla Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeli ve buna bağlı olarak çıkarılan 07. 07. 2006 tarih ve 4235 sayılı Yönergede “usta öğretici” belgesi verileceğine dair bir kayıt bulunmadığı bildirilmiştir” cevabı verildi.
Devletin eğitim ve öğretimle ilgili kuruluşlarınca verilen cevaplar “hem kel hem fodul” dedirtecek niteliktedir. Bilinç; onları aşan, onların kapsama alanı dışında kalan bir konudur…
“Çevre bilinci”, “tasarruf bilinci”, “trafik bilinci” ve “vergi bilinci” gibi konularda yaşanmakta olan sorunlar bu gerçeğin görünür kanıtlarıdır…
Bu durumda, M. E. Bakanlığı, “usta öğretici” belgesi başvurumu konuyla ilgili “otorite”ye iletmek, ya da, böyle bir “otorite” olmadığına göre, bilinç konusunda uzman olduğumu ve seminer verme talebimi teşekkürle kabul etmek zorundadır.
GELECEĞİN;
Verginin kaçırılmadığı,
Çevrenin kirletilmediği,
Milli servetin korunduğu,
Aşırı tüketimden sakınıldığı,
Rüşvetin alınmadığı/verilmediği,
İş ahlakının (Ahilik) ihya edildiği,
Her şeyin devletten beklenmediği,
Trafik kurallarının ihlâl edilmediği,
İmar yasasına aykırı işlerin yapılmadığı,
TÜRKİYESİ inşa edilecekse, yukarıda dile getirilen engellerin aşılması, zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir.
SÖZÜN ÖZÜ
: Geleceğin Türkiyesi için kaygı duyanları; üniversiteleri-akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri, devlet ve iş adamlarını, sanatçıları, köşe yazarlarını; bu tarakta bezi olanları bu konuda çözüm üretmeğe davet ediyoruz…
Galip BARAN; Bilinç Üniversitesi (1) Kurucusu
TEL: (0252) 382 34 77 / (0535) 844 84 76 E-POSTA: galipbaran@ttmail.com
WEB: www.bilinc-universitesi.blogspot.com / www.galipbaran.blogspot.com
(1) : Bilinç Üniversitesi’nin işlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek Bilinç Enstitüsü ya da Bilinç Kürsüsü gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mühendis, mimar, doktor, sosyolog, psikolog vb meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.
EKİ: “Trafik terörüne son verme ve demokrasiyi tabana yayma projesi”

Hiç yorum yok: